03.08.2016.

Otvaranje New City Hotel & Restaurant-a